Per si voleu relacionar els problemes que treballarem amb el currículum del curs que esteu fent.

El nombre real

  • Els nombres reals
  • Potències i radicals
  • Càlcul de potències i arrels amb mitjans digitals
  • Propietats dels radicals

Polinomis i fraccions algebraiques

  • Expressions algebraiques
  • Monomis i Polinomis
  • Valor numèric d'un polinomi
  • Operacions amb polinomis